Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu. Prosimy o dokładnie przeczytanie Warunków i zasad użytkowania. ze świadomością, iż każde użycie naszego serwisu stanowi akceptację Warunków i zasad użytkowania opisanych poniżej.

W całym w serwisie zwroty „my”, „nas”, „nasz”, „NNI” odnoszą się do Nestlé Nutrition Institute i wszystkich stowarzyszonych z nim przedsiębiorstw zależnie od kontekstu. „Ty” odnosi się do każdej osoby odwiedzającej i/lub używającej tego serwisu.


 

Polityka Prywatności

Wszelkie dane osobowe lub materiały przesłane do tego serwisu są przedmiotem noty o ochronie danych osobowych Nestlé Nutrition Institute określonej w Polityce prywatności znajdującej się na tej stronie.

Dokładność, pełność i aktualność informacji

Mimo, iż używamy wszelkich rozsądnych sposobów, aby zapewnić dokładność i pełność informacji znajdujących się na tej stronie, nie ponosimy odpowiedzialności gdy informacje udostępniane są niedokładne lub niepełne. Na materiałach zamieszczonych na tej stronie możesz polegać wyłącznie na Twoje własne ryzyko. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie wszelkich zmian materiałów i informacji zawartych na tej stronie.

Zastrzeżenie dotyczące funduszy

Nestlé jest głównym uczestnikiem dotacji / finansowania, których efektem jest tworzenie i generowanie treści dostępnych na tej stronie.

Transmisja

Każda nieosobowa komunikacja lub materiały, które przesyłasz na tę stronę poprzez pocztę elektroniczną lub w inny sposób, włączając dane, zapytania, komentarze, sugestie itp. są i będą traktowane, jako niepoufne i niezastrzeżone. Wszystko, co przesyłasz lub umieszczasz staje się własnością Nestlé Nutrition Institute i może zostać użyte dla dowolnego celu, włączając lecz nieograniczając się do powielania, ujawniania, transmisji, publikacji, rozgłaszania. Ponadto Nestlé Nutrition Institute ma prawo do używania do dowolnych celów (włączając, ale nieograniczając się do rozwijania, tworzenia, reklamowania produktów) wszystkich pomysłów, opracowań graficznych, wynalazków, opracowań, sugestii lub koncepcji zawartych w jakiejkolwiek formie komunikacji z serwisem. Każde takie użycie nie będzie rekompensowane stronie wysyłającej te informacje. Przesyłając informacje, gwarantujesz także, że materiały/zawartość są Twoją własnością, że nie są oszczercze i że ich użytek przez Nestlé Nutrition Institute nie naruszy praw osób trzecich lub postawi nas w możliwości złamania prawa właściwego. Nestlé Nutrition Institute nie jest w żaden sposób zobligowana do używania przedstawionych informacji.

Prawa Własności Intelektualnej
® Zastrzeżony Znak Handlowy Société des Produits Nestlé S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa do wartości intelektualnej we wszystkich tekstach, obrazach i innych materiałach na tych stronach są własnością Grupy Nestlé lub są umieszczone za zgodą właściciela.

Masz prawo przeglądać ten serwis, powielać go poprzez drukowanie, pobierać na twardy dysk lub w celach udostępnienia osobom trzecim. Możesz to robić wyłącznie pod klauzulą nie naruszania wszelkich praw autorskich lub praw majątkowych oraz, że na takich kopiach znajdzie się powyższy znak handlowy. Zabrania się powielania jakiejkolwiek części tego serwisu w celu zarobkowym lub uzyskiwania korzyści ekonomicznych, zabrania się także modyfikowania lub umieszczenia jej w innych pracach, publikacjach lub serwisach.

Znaki Handlowe, logotypy, czcionki i znaki usługowe (zbiorczo Znaki Handlowe) wyświetlone na tym serwisie należą do Société des Produits Nestlé S.A części Grupy Nestlé. Żadna treść zawarta w tym serwisie nie będzie interpretowana, jako udzielanie licencji lub prawa do używania Znaku Handlowego wyświetlanego na stronach. Używanie/nadużywanie Znaków Handlowych wyświetlanych w tym serwisie lub jakiejkolwiek zawartości tego serwisu, za wyjątkiem dostarczonych w tych Zasadach i Warunkach, jest surowo zabronione. Zastrzegamy też, że Grupa Nestlé będzie surowo chronić swoje prawa do własności intelektualnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Łącza do innych serwisów

Łącza na serwisach Grupy Nestlé mogą przenieść cię poza sieć Grupy Nestlé oraz do systemów, za których zawartość, dokładność i funkcjonalności Grupa Nestlé nie ponosi odpowiedzialności. Łącza te podane są w dobrej wierze i Grupa Nestlé nie może być pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności za zmiany, które nastąpiły w serwisach, do których łącze umieściliśmy. Umieszczenie łącza do stron zewnętrznych nie oznacza ich popierania przez Grupę Nestlé. Gorąco zachęcamy do zapoznania się i dokładnego przeczytania dokumentów dotyczących prawa i poufności każdego serwisu, który odwiedzasz.

Gwarancje i Wyłączenie Odpowiedzialności

Tego serwisu WWW używasz na własne ryzyko.

Gwarancja

Serwis ten jest dostępny w stanie, w jakim jest i w miarę dostępności, w związku z czym Grupa Nestlé nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek typu nie zależnie od tego czy są określone, domniemane, ustawowe czy inne (włączając gwarancje pokupności, jakości lub przydatności do określonego celu) włączając gwarancję lub rękojmię iż materiały przedstawione na tych stronach będą pełne, dokładne, rzetelne, aktualne, nie naruszające osób trzecich, że dostęp do strony będzie nieprzerwany lub bezbłędny lub wolny od wirusów, że serwis jest bezpieczny, że jakakolwiek porada czy opinia uzyskana od Grupy Nestlé poprzez ten serwis jest dokładna i rzetelna; niniejszym zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Zaznaczamy, że niektóre ustawodawstwa mogą nie pozwalać na wyłączenie domniemanych gwarancji, więc niektóre z tych wyłączeń mogą dotyczyć ciebie. Proszę sprawdź lokalne prawodawstwo.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia albo zablokowania bez powiadomienia twojego dostępu do tej strony lub dowolnej funkcjonalności w dowolnym momencie.

Informacje żywieniowe i zdrowotne

Oświadczenie o treściach medycznych: Treść i informacje na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie zastępują profesjonalnej porady lekarskiej, diagnozy lub leczenia. Osoby powinny zasięgnąć porady swojego lekarza lub wykwalifikowanego pracownika ochrony zdrowia w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia, choroby lub leczenia. Nie zwlekaj ani nie lekceważ profesjonalnych porad medycznych ze względu na zawartość zawartą na tej stronie.

Procedury powiadamiania i wycofywania treści oraz Agent praw autorskich

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek materiały dostępne na lub z witryny naruszają Twoje prawa autorskie, możesz poprosić o usunięcie tych materiałów (lub uzyskać do nich dostęp) z tej witryny kontaktując się z Nestlé Nutrition Institute

Nestlé Nutrition Institute
Rue Entre de Ville 10
1814 La Tour de Peilz
Swizterland
Or e-mail: nni@nestle.com

Aby ochronić prawa właścicieli praw autorskich, Nestlé Nutrition Institute prowadzi politykę wykluczenia, w odpowiednich okolicznościach, użytkowników tej strony internetowej, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie.

Zgłoszenia użytkownika

Nestlé Nutrition Institute nie rości sobie praw własności do żadnych informacji lub materiałów dostarczanych do Nestlé Nutrition Institute lub publikowanych, przesyłanych, wprowadzanych, przesyłanych lub przekazywanych na stronę (każde takie działanie określamy niżej jako "Zgłoszenie"). Zgadzasz się, że nie dokonasz żadnego Zgłoszenia, które jest dyskryminujące; oszczercze; groźne; pornograficzne; narusza cudzą prywatność; nienawistne lub obrażające; lub narusza lub łamie jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek ze stron. Ponadto zgadzasz się, że nie będziesz: składać żadnych Zgłoszeń, które są reklamą lub nakłanianiem do biznesu, ani składać Zgłoszeń niezwiązanych z omawianym tematem Składając Zgłoszenie, zgadzasz się, że takie Zgłoszenie nie jest poufne, zastrzeżone, a Nestlé Nutrition Institute może swobodnie wykorzystywać i powielać takie informacje swobodnie i w jakimkolwiek celu. Niezależnie od powyższego, Nestlé Nutrition Institute nie jest zobowiązany do korzystania z jakiegokolwiek Zgłoszenia.

Nestlé Nutrition Institute zastrzega sobie prawo (ale nie jest obowiązane) do rejestrowania dialogu na Stronie; zbadania zarzutu, że Zgłoszenie nie jest zgodne z niniejszymi Warunkami i zasadami użytkowania i określenia według własnego uznania, czy usunąć lub złożyć wniosek o usunięcie Zgłoszenia.

Odpowiedzialność

Nestlé Nutrition Institute i/lub osoby trzecie zaangażowane w kreacje, produkcję i dostarczenie tego serwisu w naszym imieniu nie są odpowiedzialne w żaden sposób za jakiekolwiek bezpośrednie, incydentalne, ciągłe, pośrednie, specjalne, karne szkody, koszty, straty, wierzytelności itp. wynikłe na skutek Twojego dostępu, użytku, niemożliwości użycia, zmianach w zawartości lub wynikłe na skutek Twojego dostępu do innych stron poprzez łącza z na naszym serwisie, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, oraz za jakiekolwiek działania, które podejmiemy lub nie w odpowiedzi na wiadomości poczty elektronicznej, które nam wysłałeś.

Nestlé Nutrition Institute i/lub osoby trzecie zaangażowane w kreacje, produkcję i dostarczenie tego serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utrzymywanie materiałów i usług możliwych dzięki temu serwisowi, ani w związku z tym za zapewnienie zmian, poprawek, publikacji. Wszystkie materiały znajdujące się na tym serwisie są przedmiotem zmiany bez poinformowania.

Ponadto, Nestlé Nutrition Institute nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione na skutek wirusów, które mogą zainfekować Twój komputer lub inną własność poprzez użycie, dostęp lub ściąganie jakichkolwiek materiałów na tych stronach. Jeśli decydujesz się na zapis materiałów z tego serwisu robisz to na własne ryzyko.

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, zrzekasz się wszelkich roszczeń przeciwko Nestlé Nutrition Institute, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, dostawców i programistów, które mogłyby pojawić się na skutek używania lub dostępu do serwisu.

Działalność Zabroniona

Zabrania się wszelkiej działalności, która przez Nestlé Nutrition Institute może zostać domniemana, jako niestosowna lub/i niedozwolona lub jest zabroniona prawem, do którego stosuje się dany serwis, włączając ale nie ograniczając się do:

Każdego czynu, który stanowi naruszenie poufności (włączając przesyłanie danych osobowych osób bez ich zgody) lub innych praw jednostki;

Używania tych stron w celu zniesławienia lub pomówienia Grupy Nestlé, jej pracowników lub innych osób lub działania w sposób naruszający dobre imię Grupy Nestlé;

Przesyłania plików zawierających wirusy mogące uszkodzić własność Grupy Nestlé lub własność innych osób, oraz;

Umieszczania lub przesyłania do tego serwisu jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów włączając, ale nie ograniczając się do materiałów, które w naszej opinii mogą powodować zdenerwowanie, szkodzić lub narażać systemy i bezpieczeństwo sieci Grupy Nestlé i osób trzecich, oszczerczych, rasistowskich, obscenicznych, grożących, pornograficznych lub w inny sposób zabronionych prawem.

Jurysdykcja i prawo właściwe

Nestlé Nutrition Institute nie gwarantuje, że materiały i informacje pojawiające się w tym serwisie są właściwe lub dostępne we wszystkich serwisach krajowych lub językach.

Zarówno Ty jak i Nestlé Nutrition Institute zgadzacie się, że prawem właściwym jakichkolwiek sporów lub żądań powstałych na skutek lub odnoszących się do użytku tego serwisu będzie prawo szwajcarskie i zostaną poddane jurysdykcji sądów szwajcarskich.

Cookies

Nestlé Nutrition Institute używa technologii śledzenia (tzw. cookies”). Cookies Polityka Nestlé Nutrition Institute dotycząca używania cookies jest przedstawiona w Cookies Politycezlokalizowanej na tej stronie.

Aktualizacja dokumentów prawnych

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian i poprawek do powyższego dokumentu. Proszę odwiedzaj tę stronę od czasu do czasu w celu zapoznania się z tymi i nowymi informacjami.

Copyright © Nestlé Nutrition Institute maj 2018