Wprowadzenie wysoce alergizujących pokarmów w populacji z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia alergii

Posted: paź. 11,2022

Opóźnione wprowadzenie alergizujących pokarmów uzupełniających nie zmniejsza ryzyka wystąpienia alergii, czego dowodzą badania kliniczne LEAP, EAT i PETIT.

Nastąpiło przejście od unikania do kontrolowanej ekspozycji na alergeny, która pomaga w indukcji tolerancji. Stwierdzono, że wczesne wprowadzenie pokarmów alergizujących, między 4-6 miesiącem życia, miało korzystny wpływ u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka.