Bank mleka kobiecego w Polsce - pierwsze doświadczenia

6 min. czytania / / T. 10 Volumes
Mała masa urodzeniowa Prawidłowa dieta a zdrowie Wzrost i rozwój

Cel badania: Badanie miało na celu wstępną analizę wpływu banku mleka na aspekty organizacyjno-finansowe pracy oddziału, wstępne skutki kliniczne u

Cel badania: Badanie miało na celu wstępną analizę wpływu banku mleka na aspekty organizacyjno-finansowe pracy oddziału, wstępne skutki kliniczne u pacjentów oddziału intensywnej terapii noworodka (010N) oraz postawy personelu medycznego i rodziców wobec dostępności mleka z banku mleka kobiecego. Materiał i Metody: Analizą objęto okres pracy banku mleka od kwietnia do września 2012 roku. Przeprowadzono ocenę aspektów organizacyjnych: charakterystykę dawczyń mleka, wykonanych procedur pasteryzacji oraz porównanie kosztów. Przedmiotem analizy było 172 pacjentów 010N: 54 noworodki w karmieniu których używano w 2012 r. mleka z banku mleka oraz 118 noworodków w żywieniu których w roku 2011 i 2012 stosowano wyłącznie mleko matki, mieszankę sztuczną lub też ich kombinację. Analiza skutków klinicznych polegała na porównaniu czasu trwania żywienia pozajelitowego, okresu rozpoczęcia minimalnego żywienia troficznego, występowania zakażeń, martwiczego zapalenia jelit i rodzaju kolonizacji prze-wodu pokarmowego. Analizę postawy personelu medycznego oraz rodziców wobec banku mleka przeprowadzono w oparciu o badanie ankietowe. Wyniki:W okresie pracy banku w roku 2012 pozyskano 34 dawczynie pokarmu, wykonano 134 procedury pasteryzacji pokarmu kobiecego, pozyska-no 166 litrów mleka ludzkiego, koszt wytworzenia 100 ml mleka wyniósł 32 PLN. W grupie pacjentów karmionych mlekiem z banku mleka kobiecego, stwierdzono silną tendencję do wcześniejszego wprowadzania minimalnego żywienia troficznego, wykazano zmniejszenie częstości występowania martwiczego zapalenia jelit. Badania ankietowe wykazały, że trzy czwarte z rodzących przyznało, że informacja o istnieniu banku mleka jest ważnym kryterium wyboru szpitala położniczego. Niemal wszystkie skorzystałyby z propozycji mleka z banku, gdyby zaistniała taka potrzeba u ich dziecka, a idea banków mleka powinna ich zdaniem, być rozszerzana. Wnioski: Wstępne obserwacje świadczą o bardzo dobrym wpływie podaży wyłącznie mleka kobiecego na funkcję przewodu pokarmowego dziecka, co skutkuje bardzo wczesnym wprowadzeniem żywienia enteralnego oraz redukcją występowania martwiczego zapalenia jelit. Personel medyczny, jak wynika to z analizy postaw, w pełni akceptuje inicjatywę banku mleka. Wzmocnieniu uległy zatem postawy prolaktacyjne zarówno zespołu me-dycznego, jak i rodziców.